Privacy Statement

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Je hebt er vast al over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel om de persoonsgegevens van jou en/of jouw kind nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons Privacy Statement vastgesteld.

Als je lid wordt van Handbalvereniging White Demons hebben we je persoonsgegevens nodig om je lidmaatschap goed te kunnen verwerken. We hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Inhoudsopgave

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
 • Wanneer is dit Privacy Statement van toepassing?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
 • Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoe lang worden je gegevens bewaard?
 • Hoe gaan wij om met de gegevens van kinderen?
 • Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
 • Hoe slaan wij jouw gegevens op?
 • Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
 • Welke rechten kun jij uitoefenen omtrent jouw gegevens?
 • Vragen?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Als HV White Demons zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens als je contact hebt met onze vereniging. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HV White Demons houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wanneer is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die HV White Demons verwerkt van iedereen die wel eens contact heeft (gehad) met HV White Demons, zoals onze leden, bezoekers en sponsoren.

Rondom de wedstrijden en andere activiteiten van White Demons worden met enige regelmaat foto’s gemaakt door leden, bezoekers, familieleden. Als deze door hen worden gepubliceerd –  bijvoorbeeld op persoonlijke social media – is het Privacy Statement van HV White Demons daar niet op van toepassing. Vind je het niet prettig dat je gefotografeerd wordt, vraag dan aan de betreffende fotograaf om daar rekening mee te houden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk aan je naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of bondsnummer zijn persoonsgegevens. En foto’s en ander beeldmateriaal zijn ook persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij die gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die lid wordt van onze handbalvereniging. Ook verwerken wij persoonsgegevens van geïnteresseerden/relaties, sponsoren, nieuwsbriefabonnees en contactpersonen voor toernooien. 

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je je inschrijft als lid, als abonnee van de nieuwsbrief, als contactpersoon voor deelname aan een van onze toernooien of wanneer je contact zoekt met ons.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoe lang worden deze bewaard?

Verwerking van persoonsgegevens van leden en/of geïnteresseerden/relaties

De persoonsgegevens van leden en/of geïnteresseerden/relaties worden door HV White Demons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Deelname aan wedstrijden; 
 • Administratieve en financiële doeleinden;
 • Communicatie over de vereniging en haar activiteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en/of de ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring.

Hiervoor kan HV White Demons de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bondsnummer, bankrekeningnummer. Ben je spelend lid, coach, scheidsrechter dan vragen we ook een pasfoto van je. Dat is nodig om je te identificeren bij wedstrijden. Ook worden team-, wedstrijdfoto’s en foto’s van activiteiten gemaakt en gepubliceerd.

Al deze gegevens verwerken wij in Sportlink, het administratiesysteem van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Dit is een beveiligde omgeving waartoe alleen bevoegde vrijwilligers toegang hebben.

In de app HandbalNL van Sportlink kan je jouw gegevens inzien. Ook kan je hier je wedstrijden zien en alle informatie over de competitie van alle teams van alle verenigingen. Bij wedstrijden wordt deze app gebruikt als wedstrijdformulier. De scheidsrechter kan alle spelers identificeren en daarmee de speelgerechtigdheid controleren. In de app kan je zelf het privacy-niveau instellen: open, normaal, beperkt en afgeschermd. Standaard is de instelling ‘normaal’. In alle gevallen zijn je naam en foto rondom een wedstrijd zichtbaar voor de scheidsrechter.

Jouw persoonsgegevens worden door HV White Demons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Na beëindiging van het lidmaatschap worden je contactgegevens bewaard om je te kunnen informeren over reünies en jubileums.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

De persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door HV White Demons verwerkt in Mailchimp ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen in relatie tot de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring.

Hiervoor kan HV White Demons de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door HV White Demons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat je bent aangemeld voor de nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

De persoonsgegevens van sponsoren worden door HV White Demons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve en financiële doeleinden;
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte uitnodigingen met het doel om netwerken te faciliteren.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het vastgestelde sponsorcontract.

Hiervoor kan HV White Demons de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door HV White Demons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat je sponsor bent en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens voor inschrijvingen voor toernooien

Persoonsgegevens van contactpersonen van andere handbalverenigingen worden door HV White Demons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Inschrijvingen teams en scheidsrechters voor toernooien (zoals Kraacht Kup, schoolhandbaltoernooi en recreatietoernooi);
 • Administratieve en financiële doeleinden;
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte uitnodigingen gericht op toernooien.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

Hiervoor kan HV White Demons de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. Ook kunnen er ter algemene promotie foto’s gemaakt worden van de toernooien. Die worden gepubliceerd op onze website, social media en worden gebruikt bij persberichten.

Jouw persoonsgegevens worden door HV White Demons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat je gezien wordt als (geïnteresseerde) contactpersoon voor toernooien. Je contactgegevens worden maximaal twee jaar bewaard.

Hoe gaan we om met gegevens van kinderen?

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. En we verkopen je gegevens niet.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving door Webreus;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie in Sportlink van het NHV;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via Mailchimp.

Binnen de vereniging worden jouw gegevens gedeeld met vrijwilligers waarvoor dat noodzakelijk is voor hun vrijwilligerstaak. Hierbij kan je denken aan teamcoördinatoren zodat deze contact met jou kunnen opnemen. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de betreffende vrijwilligerstaak.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier vooraf schriftelijk toestemming voor geeft. 

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Unie. Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden opgeslagen op een bestemming buiten de EU omdat een van onze dienstverleners (bijvoorbeeld Mailchimp) daar gevestigd is. Wanneer hier sprake van is, leggen we vast dat dit gebeurd op een veilige en rechtmatige manier.

 HV White Demons bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

HV White Demons heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Onze gegevensverwerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle vrijwilligers die namens HV White Demons van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen zodat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de vrijwilligers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Welke rechten kun je uitoefenen omtrent jouw gegevens?

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf, of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Je kan het toestemmingsformulier hiervoor gebruiken. 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

HV White Demons
Postbus 148
5056 ZJ  Berkel-Enschot
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 30 november 2018.